Taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo SVM Group internetinėje parduotuvėje taisyklės

Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 2017 08 25.

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su Pirkimo taisyklėmis ir sąlygomis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu UAB „SVM Group“ internetinėje parduotuvėje www.svmgroup.lt (toliau svmroup.lt) susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus Pirkėjai bus informuojami Svmroup.lt puslapyje ir privalės iš naujo patvirtinti Taisykles prieš atsiskaitant už prekes. Ši taisyklių redakcija galioja nuo 2017 m. rugpjūčio 25 dienos ir ji pakeičia visas ankstesnes taisyklių redakcijas, kurios galiojo užsakymų Svmroup.lt internetinėje parduotuvėje atžvilgiu.
1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Svmroup.lt turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Svmroup.lt, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Svmroup.lt veiklos planavimui ir analizei. Svmroup.lt taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais Svmroup.lt veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su Pirkimo taisyklėmis ir sąlygomis“). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui. Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra visapusiškai apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.
3.2. Svmroup.lt nėra įsipareigojusi atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad Svmroup.lt patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.
3.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Svmroup.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Svmroup.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Svmroup.lt internetine parduotuve, išskyrus atvejus, jei prekė yra netinkamos būklės. Tokiu atvėju Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju Svmroup.lt skiltyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir pranešti apie nesklandumus.

5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.
5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti, pranešdamas pardavėjui per 2 (dvi) dienas nuo užsakymo datos.
5.3. Pirkėjas, naudodamasis Svmroup.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės
6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo užsakymą.
6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
6.3. Svmroup.lt turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos.

7.Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės Svmroup.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti norimos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus už nepristatytą prekę per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
7.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Svmroup.lt pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams arba kitais atvėjais.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes per PAYSERA – išankstinio apmokėjimo būdu, kai Pirkėjas, sumoka nustatytą sumą per mokėjimo paslaugų partnerį.

9. Prekių pristatymas – grąžinimas
9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 5 (penkias) darbo dienas.
9.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
9.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
9.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui Lietuvos ribose už nustatytą mokestį.
9.8 Dėl prekių grąžinimo prašome kreiptis el. paštu: info@svmroup.lt arba telefonu: +370 630 63044. Prekės grąžinamos tik tuo atvėju jeigu produktas yra blogos būklės.

10. Apsikeitimas informacija
10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.